Στον τομέα των Πιστοποιήσεων, σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, εξελίσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας "ISO 9001", Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας "OHSAS 18001 / ISO 45001", Περιβαλλοντικής Διαχείρισης "ISO 14001", Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας "ISO 39001" , Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας "ISO 37001", Διαχείρισης Ενέργειας "ISO 50001", Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών "ISO 27001" και Ασφάλειας Τροφίμων "ISO 22000(HACCP)" που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρισης.

Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες για την πιστοποίηση των προϊόντων δομικών κατασκευών (CE).

Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top