Επίβλεψη Κατασκευής / Διοίκηση Έργου

Η KX Consulting Engineers, μέσα από την πολυετή εμπειρία της, έχει αναπτύξει σε άριστο βαθμό τις απαραίτητες δομές ώστε να είναι σε θέση να διενεργεί σήμερα την επίβλεψη εργασιών κατασκευής έργων (Construction Management) και διοίκησης αυτού (Project Management) οποιουδήποτε επιπέδου, πολυπλοκότητας και δυσκολίας.

Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την εφαρμογή του σχετικού πιστοποιημένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας και τις διαδικασίες που το αποτελούν, αφετέρου με το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα της επίβλεψης και της διοίκησης έργου συνίστανται σε:

 1. Επίβλεψη κατασκευής
  • Οδοποιίας και ασφαλτικών
  • Γεφυρών
  • Η/Μ εγκαταστάσεων
  • Κτιριακών έργων
  • Έργων Υποδομής
  • Υδραυλικών έργων
  • Περιβαλλοντικών έργων
 2. Επιμετρήσεις ποσοτήτων εργασιών κατασκευής
 3. Επισκόπηση μελετών εφαρμογής
 4. Υποστήριξη του Αναδόχου σε συμβατικά θέματα
 5. Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
 6. Έλεγχος κόστους και χρονικός προγραμματισμός έργων.
Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top