ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η πιστοποίηση των παραγωγών είναι υποχρεωτική από 15/09/2012 σύμφωνα με την "ΚΥΑ 6690/ ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012" με τίτλο Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE».

Ποιους αφορά η νέα ΚΥΑ:

Τους παραγωγούς των κάτωθι δομικών προϊόντων:

Τσιμέντο, τσιμεντοσωλήνες, προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα, πρόσθετα σκυροδέματος, υλικά επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων, πλακίδια, κόλλες πλακιδίων, κεραμίδια, γυψοσανίδες, γυψότουβλα, επιχρίσματα από γύψο, ασφαλτοπολτός, ασφαλτομίγματα, ασφαλτικά φύλλα, ασφαλτικές πλάκες, ελαστομερή στεγανωτικά, βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας, ύαλος δομικής χρήσης, αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου, σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων, είδη κιγκαλερίας, εφέδρανα, υλικά οριζόντιας ή κατακόρυφης σήμανσης οδών, ανοξείδωτοι χάλυβες, χαλυβδοσωλήνες, καπνοδόχοι, μεταλλικά πλέγματα και γωνίες, υλικά αρμών, θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα, υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών, ξύλινες κατασκευές, φύλλα στεγάνωσης, γεωυφάσματα, γεωσυνθετικά διαφράγματα.

Ως Προϊόντα Δομικών Κατασκευών νοούνται τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή και μόνιμο στα δομικά έργα.

Αλλαγές που επιφέρει η νομοθεσία:

Στην χώρα μας, μέχρι τον Ιούνιο του 2012, η έκδοση διαφόρων Υπουργικών Αποφάσεων καθιστούσε υποχρεωτική τη σήμανση CE για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, καθορίζοντας τα συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης, αλλά δεν κάλυπτε όλες τις κατηγορίες προϊόντων όπως απαιτούσε ο Κανονισμός 305/2011.

Η "ΚΥΑ 6690/ ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012" έρχεται να καλύψει το κενό και να ορίσει τα δομικά προϊόντα που πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και τα οποία η χώρα μας δεν είχε συμπεριλάβει μέχρι τον Ιούνιο του 2012 στα προϊόντα δομικών κατασκευών που υποχρεούνται να φέρουν την σήμανση CE. Τα τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα σχετικά προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν και να διατίθενται στην αγορά μέχρι το αργότερο τις 15 Σεπτεμβρίου 2012.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα στάδια για την πιστοποίηση CE των δομικών προϊόντων είναι τα εξής:

  • Διαγνωστική Μελέτη.Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται η υπάρχουσα κατάσταση και εντοπίζονται αδυναμίες και σημεία βελτίωσης.
  • Έλεγχος Προϊόντος.Σε αυτό το στάδιο πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές ελέγχου σε εξωτερικό εργαστήριο ανάλογα του προϊόντος.
  • Καθορισμός Πολιτικής, Στόχων και Οργανωτικής Δομής Συστήματος CE.Σε αυτό το στάδιο σε συνεργασία με τη Διοίκηση καθορίζονται σημαντικά έγγραφα του συστήματος. Ορίζεται η ποιότητα στα πλαίσια της επιχείρησης οι δείκτες και οι στόχοι. Επιπλέον, καθορίζεται η οργανωτική δομή εάν δεν υπάρχει.
  • Ανάπτυξη Διαδικασιών Συστήματος CE.Σε αυτό το στάδιο καταγράφονται οι υπάρχουσες διαδικασίες οι οποίες βελτιώνονται με βάση το αντίστοιχο πρότυπο του προϊόντος και αναπτύσσονται νέες διαδικασίες. Οι διαδικασίες οριστικοποιούνται και εγκρίνονται από τη Διοίκηση.
  • Εκπαίδευση Εφαρμογής.Σε αυτό το στάδιο το προσωπικό εκπαιδεύεται στο Σύστημα CE όπου επισημαίνονται οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Δοκιμαστική εφαρμογή.Σε αυτό το στάδιο το Σύστημα CE εφαρμόζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, γίνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις και καθορίζονται βελτιώσεις με βάση αυτές.
  • Πιστοποίηση.Το Σύστημα CE αναλόγως του τύπου του προϊόντος πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ή όχι (Αυτοπιστοποίηση). Η Εταιρεία μας υποστηρίζει την επιχείρηση και μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας 210-5068689 , info @ kxengineers.gr

Πιστοποιηθείτε Γρήγορα και Οικονομικά. Δώστε την απαραίτητη ώθηση στην επιχείρηση σας.

Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top